Vzdělávací kurzy a semináře z oblasti účetnictví a daní

Logo

Smluvní a obchodní podmínky (platné od 28. 5. 2015 do odvolání)

Účastník kurzů a seminářů (dále jen „akce“) z cyklu „Praktické účetnictví“ souhlasí s následujícími smluvními podmínkami:

 1. Přihlásit se lze buď prostřednictvím on-line formuláře v sekci „Objednání…“ či prostřednictvím e-mailu na adrese info@parcon.cz.
 2. Cena akce je smluvní a nelze ji nijak krátit.
 3. Cena akce vždy zahrnuje kurzovné a materiály k akci (příklady apod.), popř. další materiály uvedené v detailu nabídky dané akce.
 4. Platbu za akci je nutno provést poukázáním na bankovní účet pořadatele, a to bank. převodem či složením hotovosti v kterékoli pobočce Komerční banky na základě zálohové faktury, kterou pořadatel zašle e-mailem po objednání akce. Nebude-li platba připsána na účet pořadatele do 3 dnů po objednání, bude objednávka bez náhrady zrušena a účast na objednané akci uvolněna jinému zájemci.
 5. Ceny všech obsahují DPH v platné sazbě, jsou uvedeny jako cena za 1 účastníka akce a takto jsou konečné. Při prezenci obdrží účastník daňový doklad.
 6. Objednávka akce je závazná až po jejím úplném uhrazení.
 7. Prezence na akci začíná 30 minut před zahájením první lekce.
 8. při prezenci se účastníci zapisují do prezenční listiny, údaje v ní obsažené budou využity pouze pro potřeby realizace akce a pro vystavení certifikátu (osvědčení) o absolvování akce. Do prezenční listiny se zapisuje výhradně jméno a příjmení účastníka, popř. jeho akademický titul (tituly), datum a místo narození.
 9. V případě většího počtu účastníků než je kapacita učebny mají přednost účastníci, kteří objednávku akce uhradili dříve, a to dle údajů (podkladů) pořadatele akce.
 10. Účast na akci lze stornovat bezplatně do 5. dne přede dnem první lekce. V takovém případě pořadatel vrátí celou částku za objednanou akci. Bude-li účast na akci stornována méně než 5 dní před zahájením první lekce, činí stornopoplatek 60 % z ceny akce. Částka, která bude vracena (případně po odečtení stornopoplatku) vrátí pořadatel akce do 3 pracovních dnů bankovním převodem či poštovní poukázkou, a to dle přání účastníka, který svou účast na akci stornoval (zrušil).
 11. Za lekce, kterých se účastník nezúčastní, se neposkytuje žádná žádná náhrada ani sleva.
 12. V závažných případech může účastník za sebe na danou lekci vyslat náhradníka, o čemž musí informovat lektora akce nejpozději před zahájením dané lekce.
 13. Pořizování zvukových, obrazových či obrazově – zvukových záznamů je možné jen s předchozím výslovným souhlasem lektora, jinak je zakázáno.
 14. Pro následné zjištění docházky poznamenají účastníci svou přítomnost na lekci záznamem do docházkové listiny.
 15. Účastníci, kteří absolvovali alespoň 75 % doby trvání akce, obdrží na poslední lekci certifikát (osvědčení) o absolvování akce. Tento certifikát nenahrazuje potvrzení o rekvalifikaci dle zvláštních právních předpisů. Vydání certifikátu (osvědčení) se týká i jednodenních ak­cí.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu nebo místa konání akce, což je povinen nejpozději 3 dny před jejím zahájením sdělit účastníkovi. Při takovéto změně je účastník oprávněn zrušit (stornovat) účast na akci, přičemž ustanovení o stornopoplatku uvedeném v odst. 10 těchto podmínek se nepoužije a pořadatel se zavazuje vrátit celou částku tak způsobem uvedeným v odst. 10.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to i bez předchozího upozornění. Pro účastníky akcí jsou však závazné ty obchodní podmínky, které byly platné v době objednání vzdělávací akce.
 18. Pořadatelem akcí a provozovatelem webových stránek http://www.praktickeucetnictvi.cz nebo http://www.prakticke-ucetnictvi.cz se rozumí společnost ParCon & Partner, v. o. s., pobočka Praha, Biskupcova 82, 130 00 Praha 3, IČO 64825264 (sídlo společnosti Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové 3).
 19. Účastník kurzů souhlasí se zasíláním e-mailových informací o dalších vzdělávacích akcích pořadatele. Tento svůj souhlas může kdykoliv s okamžitou platností a bezvýhradně odvolat, a to buď již při odeslání objednávky na vzdělávací kurz zaškrtnutím příslušného políčka či odesláním e-mailové zprávy s textem NEZASILAT NABIDKY (či jakýmkoli jiným textem, z něhož bude patrný nezájem o zasílání dalších nabídek vzdělávacích akcí) na adresu pořadatele – info@parcon.cz.
 20. V případě rekvalifikačních kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle zvláštního právního předpisu obdrží účastník Osvědčení o rekvalifikaci, pokud se zúčastní předepsaného počtu lekcí daného kurzu a složí závěrečnou zkoušku.
 21. Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem zahájení akce je pořadatel oprávněn akci zcela a bez náhrady zrušit, zpravidla z provozních důvodů (nepřihlášení minimálního předpokládaného počtu účastníků). O této skutečnost informuje pořadatel bezodkladně přihlášeného účastníka e-mailem, popř. telefonicky též nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným termínem zahájení akce. Ustanovení o stornopoplatku uvedené v odst. 10 se v tomto případě nepoužije a účastníkovi bude vrácena celá zaplacená částka tak, jak je uvedeno v odst. 10.

PRAKTICKEUCET­NICTVI.CZ © ParCon & Partner, v. o. s., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017